ใช้ แอปไปเที่ยวด้วยกัน สะดวกกว่า

ดาวโหลด แอปไปเที่ยวด้วยกันได้ที่

ดาวโหลดแอปไปเที่ยวด้วยกัน

บริการรับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส รวดเร็วทันใจ บริการดี

 วิธีการจองบริการวีซ่าออนไลน์
1. เลือกรูปแบบบริการและชำระเงิน
2. ส่งเอกสารมาที่บริษัท
3. ตรวจสอบเอกสาร 1 วันทำการ
4. ยื่นเอกสารและนัดวันแสดงตัว
5. แสดงตัวที่สถานทูต
6. แจ้งความคืบหน้าและวันรับเอกสาร
7. ส่งเอกสารคืน

 ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
บริษัท ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด (TAT : 11/09157)
เลขที่ 189/24 ซ.กรุงเทพกรีฑา7 
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

 อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า
ประเภทการยื่นวีซ่า ค่าบริการ การจัดส่ง
ยื่นทั่วไป 3,883 บาท/เล่ม 1,000 บาท ฟรี Ems

 ระยะเวลาดำเนินการ
1. ใช้เวลาในการดำเนินการ 15 วัน
2.ระยะเวลาดำเนินการนับระหว่างที่ เอกสารกำลังดำเนินการเท่านั้น (ไม่นับช่วงจัดส่ง เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
3.จำนวนวันทำการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
4. แปลเอกสารคิดค่าบริการหน้าละ 300 บาท

 เอกสารที่ต้องนำส่งมาด้วย
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
         ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าหากมี หนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตฯ
2. รูปถ่ายสี
         ขนาด 45 mm x 35 mm จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ำหมึกปากกา
         ***(ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น***
3. หลักฐานส่วนตัว
    - สำเนาทะเบียนบ้าน 
    - สำเนาบัตรประชาชน 
    - สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
    -ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
    - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
    - กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร
    ** เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ **
4.หลักฐานการทำงาน 
    - หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
     - กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน) 
     - กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
     - ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน   **อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน**
5. หลักฐานการทำงาน
    -  STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ปริ้นท์โดยธนาคารพร้อมประทับตรา พร้อมมีการเคลื่อนไหวล่าสุด ไม่เกิน 1 เดือน (ควรมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท)
    - หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี (BANK GUARANTEE) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน
    -  สลิปเงินเดือน3เดือนล่าสุด (สำเนา) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
    ***สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน***
6. กรณีเจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่น
    - ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
    - หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร(BANK GUARANTEE) พร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี และชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่าย
    ** กรณีการออกค่าใช้จ่ายจะต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรสที่มีใบจดทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาอังกฤษ มาแนบคู่กับไทยด้วย หรือ พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น ( แปลทะเบียนบ้านมาทั้งคู่ยื่นมาคู่กันทั้งไทย-อังกฤษ) และจะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะ 
7. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่งต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่
8. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
9. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว
10. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม
12. ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )
**เอกสารทุกอย่างจะต้องอ้างอิงชื่อตามหนังสือเดินทาง เท่านั้น**
 หมายเหตุ
- แผนกยื่นวีซ่ามีเวลาทำการในการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 - 17.30 เท่านั้น
- ทางบริษัทจะยื่นเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการทำวีซ่าเมื่อหลักฐานประกอบการยื่นขอทำวีซ่าสมบูรณ์
-  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรถึงแม้ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
-  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
-  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
-  สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น
- การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน