ใช้ แอปไปเที่ยวด้วยกัน สะดวกกว่า

ดาวโหลด แอปไปเที่ยวด้วยกันได้ที่

ดาวโหลดแอปไปเที่ยวด้วยกัน

บริการรับยื่นวีซ่าจีน รวดเร็วทันใจ บริการดี

 วิธีการจองบริการวีซ่าออนไลน์
1. เลือกรูปแบบบริการและชำระเงิน
2. ส่งเอกสารมาที่บริษัท
3. ตรวจสอบเอกสาร 1 วันทำการ
4. ยื่นเอกสารทำวีซ่า
5. รับเอกสารคืนจากสถานทูต
6. แจ้งผลวีซ่าผ่านท่างโทรศัพท์
7. ส่งเอกสารคืน(ตามข้อมูลที่แจ้ง)

 ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
บริษัท ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด (TAT : 11/09157)
เลขที่ 189/24 ซ.กรุงเทพกรีฑา7
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 

 อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า
ประเภทการยื่นวีซ่า ค่าบริการ การจัดส่ง
ยื่นด่วน 3,000 บาท/เล่ม 450 บาท ฟรี Ems
ยื่นทั่วไป 1,950 บาท/เล่ม 450 บาท ฟรี Ems

 ระยะเวลาดำเนินการ
- ระยะเวลาดำเนินการยื่นขอวีซ่า เริ่มนับเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ตามที่กำหนด เท่านั้น (ตามเวลาทำการของสถานฑูตจีน 09.00-11.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ )
- สถานทูตจีนปิดทำการในวันหยุดทางราชการของประเทศจีนและประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ของวีซ่าท่องเที่ยวจีน
    - อายุของวีซ่า: 3 เดือน (สำหรับวีซ่า ประเภทเข้าจีน 1 ครั้ง)
    - อายุของวีซ่า: 6 เดือน (สำหรับวีซ่า ประเภทเข้าจีน 2 ครั้ง)
    - ระยะเวลาที่สามารถพำนักในประเทศจีน: 30 วัน

 เอกสารที่ต้องนำส่งมาด้วย
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม
2. ภาพถ่ายสำหรับการยื่นวีซ่า 3 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. เขียนชื่อ-เบอร์มือถือผู้ติดต่อบนซองจดหมายสำหรับติดต่อ
6. สำหรับการขอวีซ่าธุรกิจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
    6.1. เอกสารรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
    6.2. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าทางจีน

 กฎการใช้รูปถ่ายสำหรับยื่นวีซ่า
ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทำการยื่นคำร้อง1 ใบ โดยรูปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
    1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
    2. ขนาดของรูปถ่าย: 48มม.x33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง22มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดังรูปตัวอย่าง
    3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือไม่ยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
    4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
    5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
    6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
    7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

 หมายเหตุ
- ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลจริงกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
- แผนกยื่นวีซ่ามีเวลาทำการในการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 - 17.30 เท่านั้น
- ทางบริษัทจะยื่นเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการทำวีซ่าเมื่อหลักฐานประกอบการยื่นขอทำวีซ่าสมบูรณ์
- แผนกวีซ่าไม่รับยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกจากเข้าออก 1 ครั้ง เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามีทริปเดินทางต่อกับทางบริษัทฯจึงจะทำการยื่นวีซ่าประเภทอื่นให้
- โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัทไม่ทราบล่วงหน้า
- สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น
- การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
- ประเภทการยื่นขอทำวีซ่าแบบทั่วไป :ใช้เวลาทำการประมาณ 4 วันทำการ (กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด 
- ประเภทการยื่นขอทำวีซ่าแบบเร่งด่วน:ใช้เวลาทำการประมาณ 2 วันทำการ (กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน